[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 8: Thần Tượng và Kiêu Ngạo Reviewed by Momizat on . II Các Vua 14:1-22: "1 Năm thứ hai đời Giô-ách, con trai Giô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên, thì A-ma-xia, con trai Giô-ách, vua Giu-đa, lên ngôi. 2 Người được hai mươi II Các Vua 14:1-22: "1 Năm thứ hai đời Giô-ách, con trai Giô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên, thì A-ma-xia, con trai Giô-ách, vua Giu-đa, lên ngôi. 2 Người được hai mươi Rating: 0
You Are Here: Home » Điểm Tâm Với Chúa Mỗi Ngày » [Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 8: Thần Tượng và Kiêu Ngạo

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 8: Thần Tượng và Kiêu NgạoII Các Vua 14:1-22: “1 Năm thứ hai đời Giô-ách, con trai Giô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên, thì A-ma-xia, con trai Giô-ách, vua Giu-đa, lên ngôi. 2 Người được hai mươi lăm tuổi, khi tức vị vua, và cai trị hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Giê-hoa-đan, quê ở Giê-ru-sa-lem. 3 Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, song chẳng như Đa-vít, tổ tiên người; người làm theo mọi điều của Giô-ách, cha mình đã làm. 4 Dầu vậy, người không dỡ các nơi cao đi; dân sự cứ tế lễ và xông hương trên các nơi cao ấy. 5 Vừa khi nước người được vững chắc, người bèn xử tử những tôi tớ đã giết vua cha mình. 6 Nhưng người không xử tử con cái của kẻ sát nhân ấy, y theo lời đã chép trong sách luật pháp của Môi-se; trong đó Đức Giê-hô-va có phán rằng: Người ta sẽ không giết cha thế cho con, cũng sẽ chẳng giết con thế cho cha, mỗi người sẽ chết vì tội lỗi riêng mình. 7 A-ma-xia giết một muôn quân Ê-đôm tại trong trũng Muối, hãm lấy thành Sê-la, và đặt tên là Giốc-then, hãy còn đến ngày nay.
8 Đoạn, A-ma-xia sai sứ giả đến cũng Giô-ách, con trai Giô-a-cha, cháu Giê-hu, vua Y-sơ-ra-ên, mà nói rằng: Hãy đến, để chúng ta tranh chiến nhau. 9 Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, sai sứ trả lời lại với A-ma-xia, vua Giu-đa, mà rằng: Cây gai tại Li-ban sai nói với cây hương nam cũng ở Li-ban, mà rằng: Hãy gả con gái ngươi làm vợ con trai ta. Nhưng có thú rừng của Li-ban đi ngang qua, giày đạp cây gai nầy dưới chân. 10 Ngươi đã đánh dân Ê-đôm và lòng ngươi đầy kiêu ngạo. Khá hưởng vinh hiển, và ở lại trong nhà ngươi; cớ sao ngươi muốn gây cho mình mắc tai vạ, khiến cho ngươi và Giu-đa bị hư hại?
11 A-ma-xia không muốn nghe Giô-ách. Vậy, Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, bèn đi lên, rồi người và A-ma-xia, vua Giu-đa, giao chiến nhau tại Bết-Sê-mết, trong xứ Giu-đa. 12 Quân Giu-đa bị quân Y-sơ-ra-ên đánh bại; quân Giu-đa bèn chạy trốn, mỗi người về trại mình. 13 Tại Bết-Sê-mết, Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, bắt A-ma-xia, vua Giu-đa, con trai Giô-ách, cháu A-cha-xia; đoạn đi đến Giê-ru-sa-lem, phá vách thành từ cửa Ép-ra-im cho đến cửa Góc, một khúc dài bốn trăm thước. 14 Người đoạt lấy những vàng, bạc, và mọi khí dụng ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, và những bửu vật của đền vua; người cũng lấy kẻ cầm làm tin, rồi trở về Sa-ma-ri.
15 Các chuyện khác của Giô-ách, những công việc người làm, sự mạnh dạn người, cuộc chiến trận của người với A-ma-xia, vua Giu-đa, đều đã chép trong sử ký về các vua Y-sơ-ra-ên. 16 Giô-ách an giấc cùng các tổ phụ người, và được chôn tại Sa-ma-ri chung cùng các vua Y-sơ-ra-ên; rồi Giê-rô-bô-am, con trai người, kế vị người.
17 A-ma-xia, con trai Giô-ách, vua Giu-đa, còn sống mười lăm năm, sau khi Giô-ách, con trai Giô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên, đã băng hà.
18 Các chuyện khác của A-ma-xia, đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. 19 Tại Giê-ru-sa-lem có kẻ phản nghịch với người; người bèn trốn đến La-ki. Nhưng người ta sai rượt theo người đến La-ki, và giết người tại đó. 20 Đoạn, có người chở thây người trên ngựa đến Giê-ru-sa-lem, và chôn người chung cùng các tổ phụ người, tại thành Đa-vít. 21 Cả dân Giu-đa bèn lập A-xa-ria làm vua thế cho A-ma-xia, cha người; tuổi người đã mười sáu. 22

Sau khi vua cha an giấc cùng các tổ phụ mình, người lại xây Ê-lát, vua khôi phục thành ấy về dưới quyền Giu-đa.”

“Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm Ngôn 16:18).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-ma-xia là vị vua như thế nào? Ông đã làm gì sau chiến thắng quân Ê-đôm? Việc làm bởi lòng kiêu ngạo này dẫn đến những hậu quả nào cho ông và cho đất nước?

Vua A-ma-xia làm vua Giu-đa và cai trị 29 năm. Vua làm điều thiện (câu 3), tuân giữ Luật Pháp Môi-se (câu 6), tuy nhiên sự thờ phượng Chúa của vua vẫn không trọn vẹn, vua không phá bỏ các miếu thờ thần tượng ở nơi cao nên dân chúng vẫn còn dâng sinh tế và đốt hương trên đó (câu 4). Trong một trận chiến tại trũng Muối, quân của Vua

A-ma-xia giết 10,000 quân Ê-đôm và chiếm thành Sê-la. Sau chiến thắng vang dội ấy, Vua A-ma-xia trở nên kiêu ngạo, sai sứ giả đến thách thức vua Ít-ra-ên là ông Giô-ách rằng: “Hãy đến, để chúng ta tranh chiến nhau.” Vua Giô-ách trả lời bằng một ngụ ngôn, vua ví Vua A-ma-xia như cây gai vô dụng mà lại dám cầu hôn với mình là cây hương nam cao lớn, giá trị. Chỉ cần thú rừng của Li-ban đi qua là cây gai bị chà đạp dưới chân ngay. Rồi Vua Giô-ách nhắn nhủ: “Ngươi đã đánh dân Ê-đôm và lòng ngươi đầy kiêu ngạo. Khá hưởng vinh hiển, và ở lại trong nhà ngươi; cớ sao ngươi muốn gây cho mình mắc tai vạ, khiến cho ngươi và Giu-đa bị hư hại?” (câu 10). Vốn đầy lòng kiêu ngạo nên Vua A-ma-xia không nghe, vì thế hai bên bắt đầu thù nghịch nhau và chiến tranh xảy ra. Quân Giu-đa bại trận, Vua A-ma-xia bị bắt, những khí dụng và bảo vật còn lại trong Đền Thờ bị đoạt mất. Có lẽ Vua A-ma-xia được tha về nhưng cuối cùng, có người tạo phản và giết Vua

A-ma-xia tại La-ki (câu 19).

Cuộc đời Vua A-ma-xia tuy được đánh giá là tốt nhưng không trọn vẹn vì vẫn còn các miếu thờ ở nơi cao. Trong II Sử Ký 25:14 cho biết khi chiến thắng Ê-đôm, Vua

A-ma-xia cũng đem những thần tượng của họ đem về thờ lạy, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tuy biết Luật Pháp Môi-se, thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng đồng thời cũng thờ thần tượng, cộng với lòng kiêu ngạo khi chiến thắng quân Ê-đôm đã khiến cuộc đời Vua A-ma-xia lao xuống hố thẳm. Chính vua là nguyên nhân khởi đầu cho sự thù nghịch và chiến tranh với anh em mình là Ít-ra-ên cho đến khi bị lưu đày.

Bài học nhắc nhở chúng ta xét mình, tự hỏi theo Chúa nhưng có tôn sùng thần tượng nào không? Như thần tiền bạc, địa vị, danh vọng, chúng ta kiêu ngạo vì đã làm được việc gì đó cho Chúa? Cám dỗ của những thần tượng vô hình đó rất mạnh, xin Chúa giúp chúng ta luôn cẩn trọng và nhớ Lời Chúa dạy: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm Ngôn 16:18).

Lạy Chúa, xin cho con hết lòng, hết linh hồn thờ phượng Chúa, và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi.
Comments

comments

About The Author

Number of Entries : 217

Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top