[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 3 : Tốt nhưng không trọn vẹn Reviewed by Momizat on . II Các Vua 15:1-7, II Các Vua 15:32-38 : 1 Năm thứ hai mươi bảy đời Giê-rô-bô-am, vua Y-sơ-ra-ên, thì A-xa-ria, con trai A-ma-xia, vua Giu-đa, lên làm vua. 2 Ng II Các Vua 15:1-7, II Các Vua 15:32-38 : 1 Năm thứ hai mươi bảy đời Giê-rô-bô-am, vua Y-sơ-ra-ên, thì A-xa-ria, con trai A-ma-xia, vua Giu-đa, lên làm vua. 2 Ng Rating: 0
You Are Here: Home » Điểm Tâm Với Chúa Mỗi Ngày » [Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 3 : Tốt nhưng không trọn vẹn

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 3 : Tốt nhưng không trọn vẹnvibi-keu-cauII Các Vua 15:1-7, II Các Vua 15:32-38 : 1 Năm thứ hai mươi bảy đời Giê-rô-bô-am, vua Y-sơ-ra-ên, thì A-xa-ria, con trai A-ma-xia, vua Giu-đa, lên làm vua. 2 Người được mười sáu tuổi khi lên ngôi, và cai trị năm mươi hai năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Giê-cô-lia, quê ở Giê-ru-sa-lem. 3 Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo mọi điều của A-ma-xia, cha người đã làm. 4 Thế mà người không dỡ các nơi cao đi; dân sự cứ cúng tế và xông hương trên các nơi cao. 5 Đức Giê-hô-va giáng họa cho vua, khiến bị bịnh phung cho đến ngày người chết; người phải rút ở trong nhà riêng. Giô-tham, con trai vua, cai quản đền vua và xét đoán dân sự của xứ. 6 Các chuyện khác của A-xa-ria, những công việc người, đều đã chép trong sử ký về các vua Giu-đa. 7 A-xa-ria an giấc cùng các tổ phụ người, và được chôn cùng họ tại trong thành Đa-vít. Giô-tham, con trai người, kế vị người. (II Các Vua 15:1-7)…32 Năm thứ hai đời Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, vua Y-sơ-ra-ên, thì Giô-tham, con trai Ô-xia, vua Giu-đa, lên ngôi làm vua. 33 Người được hai mươi lăm tuổi khi tức vị, cai trị mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Giê-ru-sa, con gái Xa-đốc. 34 Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo trọn mọi điều Ô-xia, cha người đã làm. 35 Dầu vậy, người không dỡ các nơi cao; dân sự cứ cúng tế và xông hương trên các nơi cao đó. Ấy là Giô-tham xây cất cửa thượng của đền thờ Đức Giê-hô-va. 36 Các chuyện khác của Giô-tham, và những công việc người, đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. 37 Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va khởi khiến Rê-xin, vua Sy-ri, và Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, đến hãm đánh Giu-đa. 38 Giô-tham an giấc cùng các tổ phụ người, được chôn bên họ tại thành Đa-vít, tổ tiên người. A-cha, con trai người, lên làm vua thế cho người. (II Các Vua 15:32-38)

 

“Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” (I Ti-mô-thê 4:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-xa-ria và Vua Giô-tham có đặc điểm gì giống nhau? Việc hai vua này còn giữ lại các nơi cao khiến tình trạng thuộc linh của dân chúng ra sao? Tình trạng thuộc linh của người lãnh đạo ảnh hưởng bầy chiên họ chăm sóc như thế nào? Điều này đòi hỏi người lãnh đạo thuộc linh phải làm gì?

Hai phân đoạn Kinh Thánh ở đầu và cuối chương 15 ghi lại cuộc đời trị vì của Vua A-xa-ria (tức Vua Ô-xia), và Vua Giô-tham của Giu-đa phía nam. Hai vị vua này có đặc điểm giống nhau trong lúc tại vị là “làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 3, 34). Vua A-xa-ria cai trị 52 năm, nhưng vì vua cướp chức vụ tế lễ xông hương trên bàn thờ (II Sử Ký 26:16-21) nên bị Đức Giê-hô-va giáng họa, khiến vua bị bệnh phong hủi cho đến ngày chết (câu 5). Thái tử Giô-tham thay vua cha lãnh đạo đất nước cho đến khi Vua Ô-xia băng hà và Vua Giô-tham tiếp tục làm vua trong 16 năm (câu 32, 33).

Cả hai vị vua này của Giu-đa đều được khen là tốt, làm điều thiện, tuy nhiên vẫn không trọn vẹn, vì cả hai đều không phá bỏ mà vẫn giữ lại những miếu thờ thần tượng ở những nơi cao khiến cho dân chúng tuy thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng vẫn cúng tế và xông hương với thần tượng trên các miếu đó. Đây là tình trạng đáng buồn của Giu-đa. So với các vua Ít-ra-ên ở phía bắc, thì phần lớn các vua Giu-đa phía nam là tốt, làm điều thiện, nhưng nhiều vua vẫn không trọn vẹn, các nơi cao từ đời các vua trước để lại không được phá bỏ triệt để. Chính tình trạng thuộc linh lưng chừng, không trọn vẹn của vua đã khiến cho tình trạng thuộc linh của dân chúng vẫn còn đi giẹo hai bên.

Chúng ta thấy trách nhiệm của người được Chúa đặt để trong vai trò lãnh đạo rất lớn. Dù lãnh đạo trong gia đình, trong một nhóm nhỏ, ban ngành, hay Hội Thánh Chúa thì người lãnh đạo cũng cần phải giữ mình, cẩn trọng trong mọi sự, từ nếp sống hằng ngày cho đến tình trạng thuộc linh để có thể đem lại ảnh hưởng tốt cho bầy chiên Chúa giao cho. Chính vì thế mà Sứ đồ Phao-lô đã dạy về những đòi hỏi rất nghiêm khắc của Chúa với những người lãnh đạo thuộc linh trong I Ti-mô-thê 3:1-13, đồng thời ông cũng răn bảo Mục sư trẻ Ti-mô-thê “hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con” vì nếp sống tội lỗi và đức tin lệch lạc sẽ dễ dàng hủy hoại chính ông và bầy chiên ông trách nhiệm (I Ti-mô-thê 4:16).

Thử tự xét mình xem còn có “nơi cao” nào trong cuộc sống bạn không? Bạn cần phải làm gì?

Cảm tạ Chúa đã cứu chuộc con và ban cho con được sống để thờ phượng Ngài. Xin cho con luôn gắn bó với Lời Chúa để tâm linh con được tăng trưởng và cuộc đời theo Chúa của con được trọn vẹn.

V.I.B.I
Comments

comments

About The Author

Number of Entries : 217

Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top